Naše vize


Základem naší vize je rozvíjet u dětí fantazii, tvořivou mysl, oblíbit si proces učení, ve kterém budou hrát aktivní roli a začnou objevovat svůj vlastní potenciál. Naším záměrem je vynést na povrch kvality a schopnosti, které jsou skryty uvnitř dítěte a pomoci mu rozvinout je na co nejvyšší úroveň. Děti se při různorodých aktivitách učí spolupracovat, objevovat, nebát se chyb a tvořit.

Vztah učitele a dítěte je založen na vzájemném respektu, učitel vždy respektuje to, že každé dítě je jedinečné. Podporujeme schopnosti dětí, jejich sebedůvěru, sebedisciplínu a nezávislost. Používáme takový jazyk, abychom s dětmi nadřazeně nemanipulovali, ale vytvářeli atmosféru vzájemného respektu.

Naším cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje. Rozvíjení jejich individuality, ne příprava jedince, který zapadne do systému poslušné masy.

V oblasti rozvíjení cizího jazyka jsme přesvědčeni, že včasná jazyková příprava je nejlepší investicí pro budoucnost. Pro malé dítě neexistují žádné cizí řeči. Dítě se cizímu jazyku učí tak, že vnímá jeho melodii, rytmus, strukturu. Děti se učí všemi smysly, prostřednictvím zkušeností a zážitků. Hrají si, aniž by tušily, že se učí angličtinu. Naším cílem je rozmanitostí aktivit poskytnout dostatečné podněty pro přirozené osvojování si anglického jazyka tak, aby se podobal osvojení jazyka mateřského.


© Mateřská školka Creative Kids Brno